Renditingimused

Pakkuja on seotud pakkumisega tingimusel, et tellijapoolse pakkumise kinnitamise hetkel
on Pakkujal olemas vaba inventar nimetatud tellimuse täitmiseks.

Rendiperioodiks loetakse ajavahemikku renditud inventari väljastamise- ja tagastamise
päeva vahel. Rendiperiood on 24 h, iga järgnev päev on 10% rendihinnast.

Renditud inventar tuleb tagastada Rendileandjale samas seisukorras nagu need on
Rentnikule väljastatud. Laudlinade ja lauanõude rendihind sisaldab Rendileandja-poolset
järelpesu ja töötlust. Juhul kui renditud inventaril ilmnevad puudused või inventar ei vasta
hinnapakkumises kokkulepitule on Rentnik kohustatud Rendileandjat sellest koheselt
teavitama, kuid mitte hiljem kui Rentniku ürituse alguseks. Kui Rendileandjat ei ole
puudustest teavitatud tähtaegselt, loetakse, et puudus on tekkinud rendiperioodi vältel ja
Rentniku valduses.

Tellimuse tühistamisel 9-5 kalendripäeva enne ürituse toimumist tuleb tasuda 25%
tellimuse kogumaksumusest. Tellimuse tühistamisel 4-1 kalendripäeva enne ürituse
toimumist 50% tellimuse kogumaksumusest. Tellimuse tühistamisel 1 kalendripäev enne või
samal päeval tuleb tasuda 75% tellimuse kogumaksumusest.

Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike või puudus tuleneb Rentniku süüst, või Rentniku
poolt inventari mittesihipärasest kasutamisest, on Rentnik kohustatud hüvitama inventari
parandamise või asendamise kulutused ja kahju.

Arvete mittetähtaegse tasumise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda viivist
0,05% tasumata summast päevas.

Hinnapakkumises on telkide hinna sisse arvestatud nende kinnitamine vaiadega. Rentnik
peab tagama loa tööde teostamiseks (nt aukude puurimine vaiade jaoks). Juhul, kui ei ole
võimalik telke vaiadega kinnitada, lisandub pakkumisele raskuste ja nende transpordi hind.

Rentnik kannab täielikku vastutust inventari säilimise eest alates Rendileandjalt otsese
valduse üleminekust kuni inventari tagastamiseni Rendileandjale (ehk kogu rendiperioodi
vältel). Renditud inventari hävinemisel, lõhkumisel, kadumisel või varastamisel on Rentnik
kohustatud rendiesemed Rendileandjale hüvitama.

Pakkuja on pakkumises arvestanud tingimusega, et inventari transport, paigaldus ja
mahavõtmine toimub ajavahemikus 08.00-23.00. Kui inventari paigaldus, mahavõtmine või
transport on Rentniku poolt vajalik väljaspool antud aegu, on Pakkujal õigus nõuda lisatasu
paigalduse, mahavõtmise ja transpordi eest juhul, kui Rentnik pole Rndileandjat enne
pakkumise kinnitamist sellest teavitanud.

Käesolevaga kinnitab Rentnik, et tal on Eesti Vabariigi seadusandlusest tulenevalt ning
ettevõtte esindajana õigus Rendilepingut allkirjastada (tellimust kinnitada). Juhul, kui
tellimuse kinnitanud isikul selleks õigus puudub, vastutab ta Rendilepingus toodud
kohustuste täitmise eest isiklikult.

Käesolev Rendileping loetakse Poolte vahel sõlmituks Rentniku poolt tellimuse
kinnitamisega e-posti teel.

  • Rendileandjal on õigus oma inventarist ja dekoratsioonidest teha foto- ja
    videojäädvustusi ning kasutada neid endale vajalikul viisil.
  • Rentnik arvestab renditud lilleseadete puhul ilmastikust tulevnevaid olukordi, et
    lilleseaded viga ei saaks.
  • Renditud kauakestvate lilleseadete liigutamine ja ümberpaigutamine tuleb eelnevalt
    kooskõlastatada Rendileandjaga või Rendileandja nõusolekul rendikoha vastutava isikuga.